Loading...

AmareZorg:  achtergrond

“Als de best passende zorg er niet is, dan creeëren we het toch gewoon zelf”

Organisatie

Amare Zorgcoaching ( hierna te noemen Amare (Zorg)) is in 2004 opgericht door onze bestuurder. Als ervaringsdeskundige en vanuit haar passie en gedrevenheid om andere mensen te ondersteunen bij de zoektocht naar de juiste zorg, welke ze zelf heeft gemist binnen haar eigen gezin met een kind met een beperking, is Amare ontstaan. Haar motto is “als de best passende zorg er niet is, dan creëren we het toch gewoon zelf”.

“Houden van”
De naam Amare staat voor “houden van” wat meteen duidelijk maakt dat zij ook voor haar cliënten staat en gaat! Organisatiebreed is dit inmiddels de werkwijze van geheel Amare geworden wat heeft geresulteerd in een sterke groei en een grote mate van cliënt en medewerkers tevredenheid. Onze medewerkers zijn allen minimaal HBO / WO geschoold en zijn enthousiast, gemotiveerd en professioneel betrokken bij onze cliënten!

In 2011 hebben we de toelating volgens de WTZi ( inmiddels de WTZA) ontvangen, medio 2015 zijn we inmiddels ook toegelaten instelling voor Medisch Specialistische Zorg. Hierdoor kunnen we ook zorg bieden welke gefinancierd wordt vanuit de WLZ en Zorgverzekeringswet naast de WMO en Jeugdwet. Tevens beschikken we over het HKZ Keurmerk voor de Zorg en zijn we een Erkend Leerbedrijf.

Organisatiestructuur
De vennootschap Amare hanteert als bestuursmodel het zg. raad van toezicht model. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie Amare.

Onze organisatie werkt vraag gestuurd en cliëntgericht waarin eigen regie en volwaardig burgerschap centraal staan. We werken in kleine teams zodat de kleinschaligheid, korte communicatie en een vast aanspreekpunt gewaarborgd zijn. Dat vinden wij belangrijk voor onze cliënten. Er heerst een informele (werk)sfeer binnen een gemotiveerd en betrokken team! Want zorgen doen we sámen!

“want zorgen doen we sámen!”

Missie

 “want zorgen doen we sámen!”

Het primaire doel van Amare is om mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het opbouwen en behouden van hun zelfstandigheid in de samenleving. Hierbij richten wij ons op het vergroten van de eigen veerkracht en het zelfvertrouwen van de cliënt en hun netwerk, om samen met hen optimale kansen te creëren voor het meer zelfredzaam maken door middel van maatwerk. Want iedereen verdient een toekomstperspectief.

Onze cliënten zijn zowel kinderen, jongeren, (jong) volwassenen als ook ouders/opvoeders en het gezin. Dit zijn voor ons volwaardige gesprekspartners die verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen. De zorgvraag die voor de cliënt en het cliëntsysteem belangrijk is, is hierbij leidend. In de huidige maatschappij waarin participatie en meedoen naar vermogen voorop staan en er een steeds hogere mate van individualisering is, wordt de vraag naar maatwerk voor mensen die hierin niet vanzelfsprekend meekomen steeds groter.

Behandelen vanuit gelijkwaardigheid

Amare streeft ernaar met specialistische en deskundige ondersteuning bij te dragen aan een zinvol bestaan van mensen met een beperking of hulpvraag in de brede zin van het woord. Daarbij dient te worden gedacht aan; psychiatrische problematiek, stoornissen binnen het autistisch spectrum, opvoed- en opgroeiproblematiek, (licht) verstandelijke beperking en ontwikkelingsproblematiek. Daarnaast sluit Amare andere zorgvragen niet uit.

We bieden daarvoor passende professionele zorg en dienstverlening. Daarbij staat de relatie van de cliënt met zijn omgeving centraal, waarvan de professional (tijdelijk) deel uit maakt. Het uitgangspunt is daarbij het bieden van maatwerk op een vraag gestuurde wijze. Wij helpen de cliënt graag om de juiste keuzes te kunnen maken om zo prettig mogelijk te kunnen leven. Want zorgen doen we sámen….

Visie

Onze ambitie is dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en wonen en daarbij de regie kunnen voeren over hun eigen leven.  Amare zet zich daar op verschillende manieren voor in. Met onze zorg willen we graag bereiken dat er passende leef-, woon-, en werkomstandigheden worden georganiseerd volgens de keuze van de cliënt (al dan niet ondersteund door ouders en/of het netwerk). Het doel daarvan is dat cliënten in staat worden gesteld een eigen plaats in de samenleving in te nemen. Uitganspunt daarbij is wat iemand kan en niet wat iemand niet kan. We gaan dus uit van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. Respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij richtinggevende kernwaarden. De állerbeste hulp bieden, dat is wat ons drijft en verbindt: met elkaar en met onze cliënten.

Voor cliënten betekent dit dat Amare continu op zoek is naar een passend antwoord op de zorgvraag van de individuele cliënt en zijn of haar netwerk. Er wordt goed geluisterd naar cliënten en zij en/of hun familie worden overal bij betrokken. Zorgen doen we immers samen. Een goede samenwerking tussen cliënten, ouders of andere betrokkenen zien wij als belangrijke voorwaarde om onze ambitie te bereiken. Het is in het belang van de cliënt dat de zorgwereld elkaar ontmoet, verbindt en waar nodig samenwerkt. Daarom zoeken we binnen ons werkveld actief contact met collega’s om de best mogelijke zorg aan onze cliënt te waarborgen. We geven ruimte aan professionele autonomie en initiatieven die worden genomen vanuit deskundigheid en betrokkenheid van onze medewerkers.

Binnen onze organisatie leren we van goed gefundeerd onderzoek en scheppen we een fijn werkklimaat dat medewerkers onderling stimuleert. Dit, gecombineerd met een multidisciplinaire aanpak, zorgt blijvend voor goede resultaten en tevreden cliënten en zorg-professionals. En dat is waar we het voor doen… sámen..!

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Wat mogen we voor u doen?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost.