Loading...

AmareZorg:  achtergrond

“Als de best passende zorg er niet is, dan creeëren we het toch gewoon zelf”

Organisatie

Amare Zorgcoaching ( hierna te noemen Amare (Zorg)) is in 2004 opgericht door Marjet Kivits. Als ervaringsdeskundige en vanuit haar passie en gedrevenheid om andere mensen te ondersteunen bij de zoektocht naar de juiste zorg, welke ze zelf heeft gemist binnen haar eigen gezin met een kind met een beperking, is Amare ontstaan. Haar motto is “als de best passende zorg er niet is, dan creëren we het toch gewoon zelf”.

“Houden van”
De naam Amare staat voor “houden van” wat meteen duidelijk maakt dat zij ook voor haar cliënten staat en gaat! Organisatiebreed is dit inmiddels de werkwijze van geheel Amare geworden wat heeft geresulteerd in een sterke groei en een grote mate van client en medewerkers tevredenheid. Onze medewerkers zijn allen minimaal HBO / WO geschoold en zijn enthousiast, gemotiveerd en professioneel betrokken bij onze cliënten!

In 2011 hebben we de toelating volgens de WTZi ontvangen, medio 2015 zijn we inmiddels ook toegelaten instelling voor Medisch Specialistische Zorg. Hierdoor kunnen we ook zorg bieden welke gefinancierd wordt vanuit de WLZ en Zorgverzekeringswet naast de WMO en Jeugdwet. Tevens beschikken we over het HKZ Keurmerk voor de Zorg en zijn we een Erkend Leerbedrijf.

Organisatiestructuur
De vennootschap Amare hanteert als bestuursmodel het zg. raad van toezicht model. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie Amare.

Onze organisatie werkt vraag gestuurd en cliëntgericht waarin eigen regie en volwaardig burgerschap centraal staan. We werken in kleine teams zodat de kleinschaligheid, korte communicatie en een vast aanspreekpunt gewaarborgd zijn. Dat vinden wij belangrijk voor onze cliënten. Er heerst een informele (werk)sfeer binnen een gemotiveerd en betrokken team!

“Omdat Amare zorgt….ook voor u!”

Missie

Onze ambitie is dat mensen zo plezierig mogelijk zelfstandig kunnen leven; zelfstandig wonen en regie voeren over het eigen leven of zo nodig beschermd wonen met ondersteuning. Wij bieden daarvoor passende professionele zorg en dienstverlening vanuit het besef dat het in de kern gaat om relaties tussen mensen, die iets voor elkaar betekenen.

Amare draagt met hoogwaardige ondersteuning bij aan een zinvol bestaan van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij richtinggevende waarden.

Visie

Ieder mens is uniek en heeft eigen mogelijkheden en beperkingen.
Mensen met een (verstandelijke) beperking verschillen hierin niet van andere mensen. Zij zijn ook gewoon burgers in onze samenleving. Onze zorg- en dienstverlening is er dan ook op gericht woon-, leef- en werkomstandigheden volgens hun keuze te organiseren (al dan niet ondersteund door ouders en/of contactpersonen) en hen in staat te stellen een eigen plaats in de samenleving in te nemen en zoveel mogelijk een zelfstandig leven te leiden.

Uitgangspunt daarbij is wat iemand kan en niet wat iemand niet kan! Hierbij gaan we uit van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden.

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Wat mogen we voor u doen?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost.