Loading...

ZORG OP MAAT:

Wat past bij u en wat heeft u nodig om uw doel te behalen?

Hulp van Aanvraag tot Zorg

Werkwijze na aanmelding

INTAKE

Als er een verwijzing of beschikking is afgegeven door het wijkteam van uw gemeente, een medische verwijzer (huisarts, jeugdarts) of het CIZ en u heeft gekozen voor Amare, vindt er een intake plaats met een van onze casusregisseurs om te kijken hoe wij de best passende zorg kunnen bieden aan u, uw kind of het (gezins)systeem. Dit geldt voor ambulante hulpverlening, dagbesteding, wonen en dagbegeleiding respijtzorg.
Indien het een hulpvraag betreft voor behandeling en/of diagnostiek, vind dit intakegesprek plaats met een GZ-psycholoog / Regiebehandelaar.
Tijdens dit gesprek kijken we samen met u naar uw zorgvraag, evt. inzet van uw netwerk en hulp van mantelzorgers en maken we samen met u een actueel overzicht van uw hulpvragen.

Een aantal zorgvragen kunnen wij helaas niet beantwoorden als er sprake is van de volgende bijkomende problematiek: Alcohol verslaving, drugsverslaving, een strafblad hebben met aantoonbare kans op recidive, een IQ < 50, communicatiestoornissen die zo ernstig zijn dat ze de deelname aan groepsprocessen in de weg staan (geen uitsluiting van individuele begeleiding), en ernstige, niet te corrigeren gedragsproblematiek (met name forse agressie) waarbij medewerkers en cliënten een significant gevaar lopen. Tijdens de intake beoordeelt de desbetreffende medewerker of bij de cliënt sprake is van een van de bovenstaande uitsluitingscriteria. Is dit het geval dan zullen wij met u kijken naar een passende oplossing.

HET TIJDSPAD NA INTAKE

Bij start van de begeleiding zal er binnen zes weken met u samen een zorgplan worden opgesteld. Uiteraard wordt dit regelmatig geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Dit zorgplan ( maatwerk) vormt de leidraad van onze zorg en begeleiding aan u!

AMARE ZORGT… OP MAAT

Wij werken volgens ons principe “zorg op maat”. Dat betekent dat onze werkwijze niet anders is als u een indicatie heeft in Zorg in Natura of in PGB. Bij alle vormen van begeleiding heeft u als onze cliënt inspraak op welke tijden en dagen u graag begeleiding zou willen, welke ambulant begeleider er bij u komt ( mits deze uiteraard ook de mogelijkheid heeft in zijn of haar agenda) en aan welke gestelde resultaten er zal worden gewerkt. Omdat het tenslotte gaat om uw welzijn en wij hier graag ons steentje aan willen bijdragen!

ZORG VOOR JEUGD

Amare vermeld al haar cliënten jonger dan 23 jaar in het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd en/of in Multisignaal. Dit is tevens een verplichte werkwijze vanuit de Gemeente. Amare geeft hierin aan dat zij als professional betrokken zijn bij uw kind. Ook andere ketenpartners hebben inzicht in dit systeem. Het is de taak van de gemeente en provincie om ervoor te zorgen dat de afstemming tussen instellingen beter verloopt, zodat elke jongere tijdig die hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.

KINDCHECK

Wanneer u als volwassene zorg ontvangt vanuit Amare, zijn wij verplicht om tijdens de intake de zg. kindcheck uit te voeren. Hierdoor brengen wij in kaart of er minderjarige kinderen onder uw verantwoordelijkheid vallen en hoe het met hen gaat. Ook deze kinderen worden vermeld in het systeem Zorg voor Jeugd.

“Bij Amare staat u als mens centraal en stellen we samen met u een plan op”

NEEM METEEN CONTACT OP
OF CHAT MET ONS TIJDENS KANTOORTIJDEN

    Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

    INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

    Wat mogen we voor u doen?

    NEEM CONTACT MET ONS OP

    Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost.