Loading...

WERKEN BIJ AMARE:

word jij onze nieuwe collega?

samen met elkaar onze client versterken

Vacature Lid Raad van Toezicht Amare Zorgcoaching BV. / Amare Zorg & Zo BV.

De Raad van Toezicht is op zoek naar een nieuw lid Raad van Toezicht voor de organisaties
Amare Zorgcoaching en Amare Zorg & Zo, samen te noemen ‘Amare’

Wij zijn op zoek naar een lid dat samen met de andere leden van de RvT het algemeen toezicht op het bestuur van de organisatie vervult. Hij/zij vervult een klankbordfunctie voor algemene en financieel-organisatorische vraagstukken. Het nieuwe lid complementeert de RvT door het inzetten van zijn/ haar expertise op de doelgroep. Amare kenmerkt zicht door het bieden van kwaliteit van zorg, en met veel oog voor haar medewerkers in een informele setting!

Over Amare

Amare biedt met ruim 100 medewerkers ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking, dan wel een psychisch probleem. Wij richten ons op meervoudige problematiek binnen een gezin of zelfstandig wonende en hun netwerk in de omgeving van Drunen.

Amare biedt zorg vanuit de Wet Maatschappelijk ondersteuning, Wet langdurige zorg. Daarnaast werken wij nauw samen met Amare Zorg & Zo, een dochteronderneming van Amare. Deze biedt thuiszorg en Hulp bij Huishouden vanuit de WMO en Zorgverzekeringswet. Hierdoor is Amare in staat om vanuit een breed palet van zorgaanbod een bijdrage in de regio te bieden.

Onze ambitie is dat mensen zo plezierig mogelijk zelfstandig kunnen leven, zelfstandig kunnen wonen en de regie kunnen voeren over hun eigen leven of zo nodig beschermd wonen met ondersteuning. Amare zet zich daar op verschillende manieren voor in. Met onze zorg willen we graag bereiken dat er passende leef-, woon-, en werkomstandigheden worden georganiseerd volgens de keuze van de cliënt (al dan niet ondersteund door ouders en/of netwerk) en dat cliënten in staat worden gesteld een eigen plaats in de samenleving in te nemen en zoveel mogelijk een zelfstandig leven te leiden. Uitganspunt daarbij is wat iemand kan en niet wat iemand niet kan! Hierbij gaan we uit van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. Respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij richtinggevende kernwaarden.

Besturingsmodel

Amare heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Amare hanteert de Governance Code Zorg 2017. Deze vormt tevens de leidraad voor het handelen en functioneren van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergadert minimaal 4 keer per jaar, in aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast vindt er minimaal jaarlijks een overleg plaats met de cliëntenraad en de ondernemingsraad.

Profiel

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en met spreiding van deskundigheden en achtergronden. De Raad van Toezicht verwacht kwaliteiten en eigenschappen van de afzonderlijke leden, die er samen toe leiden dat de Raad zodanig is samengesteld dat:

– Er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder aanwezig is;

– Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;

– Er regionale binding is;

– Er diversiteit is;

– De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk, (positief) kritisch en zelfreflecterend opereren;

– Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Als gevolg van het bereiken van het einde van de zittingstermmijn van een van de leden, komt er een vacature beschikbaar met aandachtsgebied Zorg icm. wet en regelgeving hieromtrent. Dit betekent dat de Raad van Toezicht op zoek is naar een kandidaat met ruime bestuurlijke of toezichthoudende ervaring en:

  • Uitgebreide kennis van de langdurige zorg (WLZ), ZvW, WMO en Jeugdwet;
  • Kennis van de doelgroep(en);
  • Inzicht heeft in de zorgsector en zorgverlening, en op de hoogte is van actuele zorgontwikkelingen;
  • Kennis van inkoop in sociaal domein en/of bij overheden of zorgverzekeringen is een pré.

Voor de overige competenties verwijzen wij naar het algemeen profiel van leden van de Raad van Toezicht van Amare.  Zie hiervoor het reglement van de RvT en bijbehorende bijlage (profiel).

Honorering

Het honorarium is gebaseerd op het advies van de NVTZ. Er is sprake van een maandelijkse vergoeding.

De Rvt werkt met een reglement welke voldoet aan de Governancecode zorg 2017.

Reageren

U kunt uw motivatiebrief en CV tot en met 26 november 2021 sturen aan:
mevrouw L. (Linda) de Hondt, (secretariaat RvT) via email secretariaat@amarezorg.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, de heer A. (Arthur) Slijkhuis tel: 06 1203 1550 of via a.slijkhuis@amarezorg.nl

Of met de bestuurder, mevrouw M.T.A.J. (Marjet) Kivits, via 0416 – 383932 of via m.kivits@amarezorg.nl

Procedure:

De sollicitatiegesprekken worden i.v.m. de wisselende RIVM-maatregelen in overleg gepland. De gesprekken zullen plaats vinden met in achtneming van de dan geldende RIVM-maatregelen.

GA NAAR SOLLICITATIEFORMULIER

SOLLICITEER DIRECT OP DEZE FUNCTIE

SOLLICITATIEFORMULIER

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Wat mogen we voor u doen?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost.