Contracten verzekeraars

Wanneer u merkt vast te lopen in uw functioneren vanwege psychische klachten, is de eerste stap de huisarts. Hij of zij kan met u meedenken waar u het meeste mee geholpen gaat zijn. Wanneer het advies van de huisarts de inzet van behandeling is, kan Amare een passende plek voor u zijn.
U kunt met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist bij ons terecht. Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg dient er sprake te zijn van een DSM-5 geclassificeerde stoornis.

Voor de inzet van behandeling bij volwassenen hebben wij in 2022 voor de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) contracten met de volgende zorgverzekeraars: VGZ, UMC, IZA, Unive, Zekur, Gewoon ZEKUR polis, Bewuzt, IZZ, United Consumers, VGZ, DSW, Stad Holland, in Twente, ASR, Ditzo.

Wij bieden geen behandeling binnen de specialistische GGZ (SGGZ).

Voor behandeling binnen de BGGZ wordt eerst uw eigen risico aangesproken. Als u gekozen heeft voor een hoger eigen risico dan wordt ook dat eigen risico eerst verrekend door de zorgverzekeraar.
Heeft u een zorgverzekering waar wij geen contract mee hebben, dan krijgt u van ons een factuur welke u rechtstreeks aan ons dient te voldoen. Deze factuur stuurt u vervolgens zelf naar uw zorgverzekering die aan u een percentage daarvan vergoed. Heeft u een naturapolis, dan geldt dat slechts een deel van de behandeling (meestal rond de 70%-80%) vergoed wordt en dat de overige kosten (inclusief het eigen risico) voor uw rekening zijn. Als u een restitutiepolis heeft, geldt dat de behandeling volledig vergoed wordt (m.u.v. het eigen risico).

Inclusie criteria

Met de volgende klachten/DSM-5 classificatie kunt u bij Amare terecht:

 • Depressieve en/of stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen
 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, zoals AD(H)D of autisme (ASS)
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • Cliënten met een licht verstandelijke beperking
 • Aanpassingsstoornissen zoals burn-out klachten (deze behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar)
 • Intelligentieonderzoek (dit onderzoek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar)
 • Relatie problematiek (deze behandeling wordt niet vergoed door zorgverzekeraar)

Exclusie criteria

Cliënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen niet bij Amare worden behandeld:

 • Psychotische stoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico
 • Schizofrenie
 • Verslavingsproblematiek (o.a. alcoholverslaving, drugsverslaving, gokverslaving en seksverslaving)
 • Eetstoornissen
 • Forensische zorg, nazorg na detentie en criminaliteit

Wij bieden GEEN diagnostiek voor volwassenen.

Opbouw behandeling

U kunt zich via de website bij ons aanmelden. U wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen (BSI) om o.a. de ernst van uw klachten in te schatten. Zodra de aanmelding, verwijzing en ingevulde vragenlijst binnen is wordt uitgenodigd voor een intake gesprek. Natuurlijk bent u vrij om dan ook andere mensen mee te nemen waar u zich prettig bij voelt.

In dit intakegesprek worden belangrijke zaken uitgevraagd zoals uw hulpvraag en veranderwens maar wordt ook samen bekeken waarom u op dit moment komt en waar uw steunfactoren liggen (werk, gezin, hobby enz.). Samen met u worden doelen opgesteld waar u gedurende de behandeling aan wil gaan werken en wordt besproken waar u wil staan na de behandeling. Na het intakegesprek wordt er een behandelplan gemaakt door de regiebehandelaar, deze wordt in het tweede gesprek, het zogenoemde adviesgesprek, samen met de behandelovereenkomst, met u besproken waarna de behandeling kan starten.

Welke behandelinterventies worden aangeboden?

Het uitgangspunt voor behandelingen binnen Amare zijn de GGZ Zorgstandaarden. Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele zorgproces. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waar multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen.

Binnen Amare staan wij voor maatwerk en integreren over het algemeen verschillende methodieken om te komen tot een voor u passende behandeling. In eerste instantie zal er altijd uitleg (psycho-educatie) geboden worden over de aanwezige klachten waaropvolgend de behandeling wordt ingezet. Ons behandelaanbod bestaat uit cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), systeemtherapie, traumabehandeling (EMDR, en mindfulness. Tevens maken wij gebruik van e-health (online programma’s) binnen de behandeling.

E-health

We werken met Embloom. Dit is een e-health platform waarbij zowel online vragenlijsten kunnen worden ingezet en ingevuld, als behandelmodules. Deze kunnen we gebruiken om het behandelaanbod te verrijken en de effectiviteit van de zorg te vergroten. U kunt hierbij denken aan uitleg over een bepaalde problematiek of invullen van een dagboek.

Hoe worden naasten betrokken?

Wij geloven sterk in het betrekken van iemands netwerk bij een behandeling. In overleg, en daar waar wenselijk, zullen personen uit uw netwerk worden uitgenodigd om aan  te sluiten bij een behandelcontact. Verder wordt het netwerk, indien waardevol voor de behandeling, uitgenodigd om gebruik te maken van Embloom, waarin samen met u verschillende modules doorlopen kunnen worden, gericht op herstel van de cliënt en ondersteuning van het netwerk.

Samenwerking

Wij vinden het belangrijk de verwijzer actief op de hoogte houden. Om die reden zullen wij altijd, met uw goedkeuring, de verwijzer op de hoogte brengen van het behandelplan en de afsluiting van de behandeling. Waar nodig zoeken wij de samenwerking op met andere disciplines, hierbij kan gedacht worden aan een (psychosomatische) fysiotherapeut, psychomotore therapeut, een haptonoom, enz.

Ervaringen cliënten

Sinds januari 2020 dragen wij het keurmerk basis GGZ. We zullen u vragen, na het behandeltraject, een evaluatie in te vullen over de geboden zorg en hier tevens het gesprek over aangaan. U krijgt dan ook aan het einde van de behandeling een tevredenheidsvragenlijst voorgelegd (CQi).

We zullen jaarlijks de cliënttevredenheid op basis van deze meting melden. Afgelopen jaren hebben we Amare breed een cliënt tevredenheidonderzoek uitgevoerd, de laatste keer in het laatste kwartaal van 2019. We hebben van onze cliënten het cijfer 8,3 gekregen, iets waar we heel trots op zijn!

Wachttijd

De wachttijd voor behandeling binnen de BGGZ bedraagt momenteel meer dan 12 weken (bijgewerkt augustus 2022). Om deze reden nemen wij helaas momenteel geen nieuwe aanmeldingen aan.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Team

Het team dat behandeling biedt binnen de BGGZ volwassenen bestaat uit:

Sandra Rutten-Kroot
Sandra Rutten-KrootGZ psycholoog NVGzP, orthopedagoog, systeemtherapeut i.o. NVRG
Aanwezig op maandag, donderdag, vrijdag
Margot van Genuchten
Margot van GenuchtenGZ-Psycholoog BIG
Aanwezigheid op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Ellen Verhoeven, MSc
Ellen Verhoeven, MScOrthopedagoog NVO
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en woensdagochtend in de even weken
Chantal Pulles-van Heist
Chantal Pulles-van HeistOrthopedagoog NVO
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.

Inge de Ligt
Inge de LigtOrthopedagoog SKJ
Aanwezig op woensdag, donderdag, vrijdag.

Marlous Meesters-Beyer
Marlous Meesters-BeyerOrthopedagoog NVO, master-pedagoog SKJ, ACT-therapeut i.o.
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag