INFORMATIE BIJ SITUATIE VAN GESCHEIDEN OUDERS:

Beste ouder(s),

Regelmatig worden er bij onze organisatie kinderen aangemeld waarvan de ouders zijn gescheiden, of waarvan de ouders van plan zijn op korte termijn te gaan scheiden. Voor deze ouders is het belangrijk om op de hoogte te zijn van onderstaande informatie. Dit om misverstanden of mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de mate waarin ouders recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding bij en behandeling van hun kind door hulpverlening. Hoofdregel is dat beide ouders na een scheiding het ouderlijk gezag over hun kind(eren) blijven uitoefenen.

Beide ouders hebben na de scheiding gezag:
In dit geval dienen beide ouders toestemming te geven voor aanmelding van het kind bij Amare. Ook hebben beide ouders recht op informatie over de behandeling en eventueel inzage in het dossier. Bij het verstrekken van informatie wordt ernstig rekening gehouden met de mening van het kind (over wat wel en wat niet mag worden verteld).
Vanaf 12 jaar en mits het kind wilsbekwaam is, is inzage door de ouders afhankelijk van de toestemming van het kind.  In hoeverre een of beide ouders betrokken worden in de behandeling van een kind is naar beoordeling van de GZ psycholoog. Hierbij zal deze ten alle tijden het belang van het kind voorop stellen. Het gevolg kan zijn dat informatievoorziening aan de ouders achterwege blijft met een beroep op “goed hulpverlenerschap”.

Er is één ouder met het ouderlijk gezag is belast:
De wet [1] zegt hierover dat de ouder die met het gezag is belast, de andere ouder op de hoogte houdt van aanmelding en behandeling. De andere ouder heeft geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel kan de behandelaar, bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag, globale informatie verstrekken wanneer de ouder, die niet met het ouderlijk gezag belast is daar uitdrukkelijk om vraagt. Over het moment en de manier waarop de behandelaar die informatie verstrekt, worden dan duidelijke afspraken gemaakt.

Wanneer sprake is van éénoudergezag, tekent alleen de ouder die met het ouderlijk gezag is belast de onderstaande toestemmingsverklaring. Wij vertrouwen erop dat de aanmeldende ouder de wetgeving respecteert en de andere ouder zelf informeert over de aanmelding en behandeling. Zonder het ingevulde toestemmingsformulier kan de hulpverlening voor uw kind binnen Amare helaas niet gestart worden

De gezaghebbende ouder moet daarnaast een schriftelijk document aanleveren waaruit blijkt dat de andere ouder geen gezag (meer) heeft. Dit kan bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak zijn waarin het gezag bij een van de ouders is weggenomen, of een kopie van de geboorteakte waarop te zien is dat er slechts één ouder is geregistreerd.

Mocht u nog vragen hebben hierover, neem dan gerust contact met ons op, we helpen u graag!

Met vriendelijk groet,

Team Amare Zorg

[1] Bron: Artikel 337B Boek 1 BW

Toestemmingsverklaring voor gescheiden ouders:

  Naam kind:

  Geboortedatum kind:

  Het ouderlijk gezag over het kind ligt bij:

  Ouder 1

  Naam:

  Voornaam:

  Adres:

  BSN:

  Telefoon:

  E-mailadres:

  Datum:

  Plaats:

  Naam (geldt als handtekening):

  Ouder 2

  Naam:

  Voornaam:

  Adres:

  BSN:

  Telefoon:

  E-mailadres:

  Datum:

  Plaats:

  Naam (geldt als handtekening):